دندان هاچینسون

دندان هاچینسون

دندان هاچینسون 222 146 محصولات دهان و دندان بنسر

دندان هاچینسون نشانه سیفلیس مادرزادی است که وقتی مادر باردار سفلیس را در رحم یا هنگام تولد به کودک خود منتقل می کند ، رخ می دهد. این وضعیت وقتی…

ادامه مطلب