دندان هاچینسون

دندان هاچینسون

دندان هاچینسون 222 146 Bencer

دندان هاچینسون نشانه سیفلیس مادرزادی است که وقتی مادر باردار سفلیس را در رحم یا هنگام تولد به کودک خود منتقل می کند ، رخ می دهد. این وضعیت وقتی…

ادامه مطلب