آدرس:تهران،خیابان آفریقا،خیابان عاطفی غربی،پلاک 60،واحد3

تلفن:

22650115_021

تلفن سراسری:

72263_021

فکس:

22057801_021