خمیردندان ذغالی بنسر

خميردندان ذغالی بنسر ،به صورت علمی فرموله شده و برای مبارزه با بوی بد دهان ساخته شده است. اين محصول … “خمیردندان ذغالی بنسر”