خوشبو کننده فوق العاده دهان

خوشبو کننده فوق العاده نفس

جلوگیری از تشکیل پلاک میکروبی

جلوگیری از پوسیدگی دندان

تقویت کننده مینای دندان

سفید کننده