ستون کناری سمت چپ

بررسي تأثير نخ دندان آغشته به محلول SUAB2

بررسي تأثير نخ دندان آغشته به محلول SUAB2

بررسي تأثير نخ دندان آغشته به محلول SUAB2 بر شاخص هاي پريودنتال در مبتلایان به بيماري ژنژيويت

نخ آغشته به suab2 مي تواند تغييرات معني داري را در کاهش شاخص هاي پلاک دنداني ، خونریزي حين پروبينگ و عمق پروبينگ بعد از 5 ماه نسبت به نخ معمولي ایجاد کند و به نظر مي رسد تغييرات معني دار مشاهده شده بر شاخص هاي فوق را ميتوان به اثر ماده گياهي موجود در محلول SUAB2 نسبت داد اما کاهش شاخص هاي فوق در پيگيري 9 ماهه وهمچنين ميزان تغييرات GI در پيگيري هاي  9 ماه معني دار نبود.

پس از تشخيص بيماري ژنژیویت اولين گام در درمان بيماري هاي پریودنتال روش هاي مكانيكي حذف پلاک ميكروبي که شامل جرمگيري و برساژ دنداني و آموزش بهداشت است که درماني نسبتا پرهزینه و دردناك است. امروزه در کنار روش هاي درماني فوق از نخ دندان آغشته به مواد دارویي مانند کلر هگزیدین و دهانشویه به منظور نگهداري شرایط درماني ایجاد شده و کمک به درمان استفاده ميشود.

با توجه به جدید بودن داروي SUAB2 تحقيق کامال مشابه در پيشينه وجود نداشت و اکثر تحقيقات به بررسي تاثير نخ دندان آغشته کلر هگزیدین پرداختهاند. در مطالعه Vahabi و همكاران کاهش معني داري در ميزان شاخص پالك دنداني و التهاب لثه در استفاده از نخ دندان آغشته به کلرهگزیدین نسبت به نخ معمولي در هفته سوم و ششم مشاهده شد. با این حال تمامي بيماران در طول تحقيق از نخ آغشته به کلر هگزیدین استفاده کردند و روشي جهت برآورد ميزان ماندگاري اثرات دارو انجام نشد . در تحقيق حاضر بعد از 5 ماه از مصرف نخ دندان دارویي در 5 ماه پایاني براي بررسي ميزان ماندگاري اثرات دارو استفاده از نخ قطع شد.

تحقيق Pauline و همكاران کاهش معني داري را در عمق پاکت و خونریزي لثه در استفاده از نخ دندان آغشته به کلرهگزیدین نسبت به نخ معمولي در هفته ششم و دوازدهم نشان دادند. با این حال توجيه براي تعيين تعداد نمونه داده نشده است و روش انجام تحقيق split mouth نبود. در تحقيق حاضر روش مورد انجام تحقيق s
mouth بوده و گروه پایلوت براي تخمين حجم نمونه تعداد نمونه را توجيه کرده است. Meyer و همكاران کاهش معنيداري را در شاخص پالك دنداني در روزهاي صفر الي 26 در استفاده از خمیر دندان حاوي کلرهگزیدین یک درصد نسبت به خمير دندان فاقد کلرهگزیدین مشاهده کردند. Villalpando و همكاران کاهش معنيداري را در شاخص پالك دنداني در روزهاي 25 و 91 در استفاده از خميردندان و دهانشویه حاوي تریكلوزان مشاهده کردند Escribano و همكاران کاهش معني داري را در شاخص پلاک دنداني در استفاده از دهانشویه محتوي کلرهگزیدین مشاهده cetyl-pyridinium chloride و 15 درصد کردند.

Hashemikhabaz و همكاران نيز، اختلاف معني- داري را در ميزان کاهش شاخص خونریزي از لثه حين پروب در سمت نخ دندان آغشته به کلرهگزیدین در مقایسه با سمت با این حال از تغييرات نخ دندان معمولي ارزیابي نمودند. شاخص پلاک دنداني که شاید مهم ترین معيار ارزیابي باليني کلرهگزیدین به عنوان یک ترکيب ضد پالك است، استفاده نشده است.

Dudic و همكاران تغييري در شاخص خونریزي از لثه پس از مصرف وارنيش هاي حاوي اتانول، اتيل استات و پلي وینيل و بوتيرات همراه با کلرهگزیدین و تيمول یک درصد مشاهده نكردند. شستشوي وارنيشهاي کلرهگزیدین با بزاق و در نتيجه کاهش طول مدت مجاورت دارو با پاکت دنداني مي تواند علت این یافته باشد. داروي گياهي SUAB2 با هدف درمان بيماري هاي دهان و دندان طراحي شده است.

این ماده برگرفته از چند گياه دارویي سماق، بابونه، مازو است. مطالعه Mehran و همكاران روي سلولهاي رده فيبروبالستي L929 نشان داد که سميت سلولي SUAB1 نسبت به فرموکروزول در دورههاي کشت (5, 62،26 )24ساعت کمتر بود. مطالعه دیگر Mehran و همكاران بر روي سلول هاي تکهستهاي خون محيطي نشان داد در 9 دوره زماني 22،62،26 ساعت داروي 2 SUAB نه تنها سميت سلولي ندارد بلكه محرکي براي رشد نيز مي باشد.

مطالعه Haghgo و همكاران کاهش معني داري را در ميزان التهاب پالپ بعد از پالپوتومي در گروه SUAB2 نسبت به 6 فرموکروزول نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده در تحقيق حاضر که کاهش معني دار ميزان پلاک دنداني و عمق پروبينگ را بعد از استفاده از نخ دندان آغشته به محلول SUAB2 را نشان داد به نظر مي رسد اثر آنتي باکتریال و ضد التهابي داروي SUAB2 علت آن باشد همچنين در تحقيق حاضر انتظار ميرود به علت حرکت مداوم نخ در مسير جينجيوواکلوزالي حجم بيشتري از دارو در سالكوس آزاد گردد. از طرفي چون تنها مایع موجود در ناحيه مذکور GCF است ، غلظت دارو به دليل شستشوي بزاق کاهش چنداني نيافته و ماندگاري و اثرات ضد پالکي بيشتري نسبت به دهانشویه داشته است. کاهش معني دار ميزان BOP بعد از استفاده از نخ دندان آغشته به SUAB2 احتماال به خاصيت قابض کنندگي عروق و ضد خونریزي دارويSUAB2 نسبت داده مي شود، البته نتایج به دست آمده فقط مربوط به 5/2 ماه اول استفاده از نخ دندان آغشته به SUAB2 ميباشد و در 5/2 ماه آخر که استفاده از نخ دندان آغشته به SUAB2 قطع شد نتایج به دست آمده اختالف معنيداري را نشان نداد. با توجه به فراواني التهاب لثه و با در نظر گرفتن این مطلب که نخ دندان، بهترین و رایج ترین وسيله جهت پاك سازي مناطق بين دنداني )که تجمع پالك و التهاب لثه از آنجا آغاز مي شود است، آزادسازي موضعي داروي SUAB2 توسط نخ دندان روشي مقرون به صرفه به نظر مي رسد.

عدم استفاده از نخ دندان حاوي فلوراید یا موم در تحقيق حاضر، به منظور بررسي اثر داروي SUAB2 به تنهایي و بدون مداخله عوامل دیگر در کاهش التهاب و تجمع پلاک بود چون ممكن بود SUAB2 با فلوراید اثرات سينرژیک ضدباکتریایي نشان دهند. از محدودیت هاي این تحقيق افت نمونه ها و عدم دسترسي یكسان براي آموزش روش استفاده از نخ دندان و پيگيري هاي دورهاي بود بدین منظور پيشنهاد ميشود تحقيقات مشابه در محيط هایي همچون آسایشگاه و مدارس که دسترسي یكسان به نمونه ها وجود دارد انجام گيرد. یكي از محدودیت هاي استفاده این دارو به شكل دهانشویه احتمال تغيير رنگ دنداني است لذا پيشنهاد ميشود با انجام تحقيقات حيواني یا vitro-In ميزان تغيير رنگ دنداني احتمالي ارزیابي گردد. از نقاط قوت این تحقيق طراحي آن به صورت mouth-Split و blind-Double بوده است. در این تحقيق همسان نبودن دو سمت فک ها در یک فرد از نظر تعداد دنداني، همچنين مناطق آزمایش شده با التهاب کم که منعكس کننده دقيقي از نتایج تحقيق نبوده و تعميم پذیري آن را کاهش ميدهد طي بررسي آماري حذف شدند.

نتیجه گیری: به نظر ميرسد کاربرد SUAB2 همراه نخ دندان در کاهش ميزان شاخص پلاک دنداني، خونریزي حين پروبينگ و عمق پروبينگ تأثير معني داري داشته، لذا مي تواند به عنوان روشي براي حفظ نتایج درمان ژنژیویت مطرح باشد.

پیشنهادات: با استناد به تمام مطالعاتي که بر مؤثر بودن کاربرد موضعي کلرهگزیدین در بهبود معيارهاي باليني مي باشند و اثرات ضد باکتریایي طوالني مدت دارند به نظر مي رسد داروي گياهي SUAB2 با توجه به نتایج تحقيق حاضر و نظر به اینكه این دارو بومي است ميتواند جایگزین مناسبي براي کلرهگزیدین باشد لذا طراحي تحقيقاتي مشابه جهت مقایسه موضعي اثرات کلرهگزیدین و SUAB2 ضروري مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسي تأثير نخ دندان آغشته به محلول SUAB2


نظر دادن

درباره ما

شرکت بنسر مفتخر است محصـولات آرایشـی و بهداشتی را با سالم ترین مواد اولیه گیاهی و مفید براي پوسـت ، مو و بدن عرضه نماید. شرکت بنسر با شـــعار " با لبخند زندگی کنید " همواره سعی در ارتقاء کیفیت محصـــولات خود و ارایه آنها با قیمت بسیار مناسب، دارد .

            

چرا بنسر رضایتمندی مشتریان

85%

رضایت از کیفیت

91%

در دسترس بودن محصولات

88%

بسته بندی

77%

اطلاع رسانی

95%

فروش آنلاین

آدرس: تهران - خیابان شریعتی  - خیابان پابرجا - خیابان جلیلی - بن بست نسترن - پلاک 7
تلفن : 02122649297
فکس: 02122643403
ایمیل: info@bencer.ir
 

عضویت در خبر نامه